Team

Zuozheng
Zhong

Research Assistant

Bianca
Rabbie

Research Assistant

Patrick
Dawson

Research Assistant

Sumin
Lim

Research Assistant

Eric
Lord

Research Assistant

Anastasia
Leopold

Research Assistant

Past Members

Houjiang Liu
Arushi Singh
Abigail Fuller
Jeffrey Weng
Win Overholser
Noah Appleby
Julia Janigian
Alyssa Kurien
Mavez Dabas
Peyton Tiroff
Yuecan Fan
Corey Hoard
Camden Phalen
Jennifer Heintz